• Siedziba Bitronu w Sosnowcu - UNIT 1
 • Siedziba Bitronu w Sosnowcu - UNIT 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Bitron Poland Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dbając o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, niniejszym informuję o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bitron Poland Sp. z o.o., ul. Jedności 46, 41-218 Sosnowiec, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. zawartej umowy, w celu jej wykonania – jeżeli są Państwo lub Państwa organizacja stroną umowy zawartej z Administratorem;
   Przy zawieraniu umowy z Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia lub przystąpienia do wykonania, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie lub przystąpienie do wykonywania umowy;
  2. przepisu prawa – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności obowiązków publicznoprawnych wynikających z przepisów podatkowych i księgowych);
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.:
   - w razie wstępu na teren zakładu Administratora:
   1. dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i kontroli produkcji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego zakładu pracy – w zakresie wizerunku,
   2. dla celów ewidencji stanu osobowego, bezpieczeństwa i higieny pracy i kontroli dostępu na teren zakładu – w zakresie imienia, nazwiska, nazwy podmiotu, numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru karty wejściowej,
    W razie zamiaru wstępu na teren zakładu Administratora podanie przez danych osobowych jest warunkiem dostępu do terenu zakładu, a ich niepodanie skutkować będzie odmową wstępu na teren zakładu.
   - w razie kontaktu z Administratorem za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie:
   1. dla celów nawiązania kontaktu w odpowiedzi na zapytanie skierowane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub korespondencyjnie;
    W razie kontaktu z Administratorem podanie danych osobowych do kontaktu umożliwia udzielenie informacji zwrotnej.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty z grupy Bitron (w tym w szczególności Bitron Industrie S.p.A.), organy państwowe (np. policja), podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Administratora, podmioty świadczące obsługę prawną, podmioty świadczące usługi ochrony mienia oraz kontrahenci Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego – przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że w tym okresie dane nagranie miałoby być użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa; w takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy – przez cały okres wykonywania umowy oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków publicznoprawnych – do czasu upływu okresu przedawnienia należności publicznoprawnych
  4. w odniesieniu do pozostałych danych – przez okres niezbędny dla wykonywania uprawnień lub obowiązków lub dla ochrony interesu Administratora, nie dłużej niż przez okres 3 lat 
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia swoich danych. Prawa te można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.